Regulamin


§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Portalu dekoratorium.com.

2. Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o., a prawa do jego elementów tekstowych, video, audio, graficznych, animacji, zdjęć, aplikacji i baz danych („Części Portalu”) są zastrzeżone na rzecz Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. oraz odpowiednio na rzecz osób trzecich, których materiały na podstawie współpracy z Portalem są publikowane na stronach Portalu. Zarówno Portal jak i każda z jego Części podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo.

3. Poprzez fakt korzystania z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia, należy je rozumieć jak następuje:

REGULAMIN – Należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin określający w szczególności warunki korzystania z Portalu, prawa i obowiązki Portalu, oraz Użytkowników, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Portalu z tytułu świadczenia usług. Dokument stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204).

PORTAL – Należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem dekoratorium.com, którego właścicielem jest Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o.; siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44;

UŻYTKOWNIK – Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Portal.

ADMINISTRATOR PORTALU – Należy przez to rozumieć osoby odpowiedzialne za prowadzenie Portalu, w tym w szczególności osoby odpowiedzialne za pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.

§2 ZAWARTOŚĆ PORTALU

1. Portal zobowiązuje się do dbałości o wysoki poziom merytoryczny strony internetowej.

2. Celem Portalu jest stworzenie i rozwijanie wiarygodnego źródła informacji w zakresie urządzana i aranżacji wnętrz, inspiracji kolorystycznych, praktycznych porad ekspertów.

3. Portal jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.

4. Cookies: Strony internetowa dekoratorium.com wykorzystuje tzw. cookies. Cookie jest małym plikiem tekstowym zawierającym pewne informacje tekstowe i zapisywanym przez serwer na komputerze użytkownika. Cookies pozwalają poprawić jakość oferty witryny poprzez lepsze dostosowanie usług i produktów do potrzeb i preferencji klienta.

Na stronie dekoratorium.com wykorzystywane są trzy typy plików cookie:

 • Pierwszy typ to pliki, które zapisywane są na stałe na twardym dysku. Pozwalają uaktualnić dane na stronie internetowej o nowe informacje, które się pojawiły od czasu Twojej ostatniej wizyty na określonej stronie. Dane, które nie zmieniły się od czasu ostatniej wizyty, są zapisywane lokalnie, dzięki czemu strona wyświetla się szybciej.
 • Drugi typ to tak zwane pliki sesyjne, które wykorzystywane są w czasie Twojego pobytu w sieci. Wspomagają chwilowy transfer informacji między Twoim komputerem a odwiedzaną witryną. Pliki te nie zostają zapisane na stałe na dysku twardym i są automatycznie usuwane po wyłączeniu przeglądarki.
 • Trzeci typ plików wykorzystywany jest w celach statystycznych. Pliki takie pomagają uzyskać informacje na temat liczby odwiedzin zanotowanej w danej części serwisu internetowego.

Na stronach Śnieżka SA nie wykorzystujemy, bez stosownej informacji, plików cookie w celu uzyskania danych osobowych, takich jak imię, nazwisko czy adres e-mail. Innymi słowy, pliki cookies pobierają wyłącznie dane anonimowe.Możesz nie zgodzić się na wykorzystanie przez Śnieżka SA plików cookie. W tym celu musisz zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki. Jednakże może to oznaczać, że przy wykorzystywanej przez nas technologii odrzucenie plików cookie może spowodować niepoprawne funkcjonowanie serwisu.

§3 OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z TREŚCI ZAMIESZCZANYCH NA PORTALU

1. Portal nie odpowiada za:

 • nieścisłości w informacjach podawanych na stronie internetowej, jeżeli wynikają one z nieścisłości lub nieprawidłowości materiałów źródłowych, na podstawie których powstała informacja na Portalu,
 • treść komentarzy zamieszczanych na Portalu przez Użytkowników (w szczególności ich prywatne opinie, poglądy, stanowiska).

2. Materiały poradnikowe nie mogą być traktowane jako porady, a jedynie jako opinie osób je wyrażających. W związku z tym Portal nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skutki zastosowania przez Użytkowników tych opinii.

3. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Portalu, Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych na Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na Portalu ponosi Użytkownik.

4. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.

§4 PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownikiem Portalu może być każda osoba pełnoletnia, jak również osoba małoletnia (od 16. roku życia) i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

Wszelkie Treści nadesłane do Redakcji z inicjatywy Użytkownika celem publikacji lub opublikowane poprzez udostępnione Internaucie Użytkującemu w tym celu aplikacje są traktowane jako materiały niezamówione oraz są traktowane na zasadzie współautorstwa Redakcji i Użytkownika, nie podlegające żadnym rozliczeniom finansowym lub innym (np. Nagrody), z zachowaniem następujących praw dla Redakcji:

 • dokonywania w dowolnym czasie wszelkich zmian Treści od Użytkowników, w tym dokonywania skrótów i zmian. Zmiany i skróty dokonywane przez Redakcję nie wymagają akceptacji autora danej Treści. Portal ma prawo odmowy publikacji Treści nadsyłanych przez Użytkowników bez podania przyczyn, jak i usunięcia Treści już opublikowanych.

2. Portal nie czerpie żadnych przychodów wynikających bezpośrednio z faktu opublikowania na stronach Portalu Treści nadesłanych przez Użytkowników bądź opublikowanych automatycznie. Autor Treści niezamówionych przez Redakcję, a opublikowanych na Portalu, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu opublikowania jego Treści.

3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane o ile udostępniając system, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

4. Użytkownik nie może żądać od Redakcji usunięcia lub zmiany Treści raz opublikowanych, chyba, że żądanie usunięcia jest prawnie uzasadnione.

5. Portal nie odsyła materiałów niezamówionych i może dowolnie decydować o ich publikacji.

6. Korzystanie z jakichkolwiek Treści i materiałów zawartych na Portalu, nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do Treści oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:

 • dokonywanie w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego Części,
 • rozpowszechnianie, w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w mediach oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie publikowanych na stronach Portalu Treści,
 • pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

7. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z Treści i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z Treści lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Portalu oraz podmiotów, których Treści lub bazy danych – na podstawie współpracy z Portalem – są udostępniane na stronach Portalu.

8. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na stronach naruszających prawo (prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje) lub reklamujących jakiekolwiek produkty bądź usługi.

§5 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z dostępnych na Portalu usług, informacji i materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu a w szczególności:

 • korzystania z usług Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników,
 • poszanowania praw autorskich innych osób i instytucji poprzez nieudostępnianie na łamach Portalu Tekstów oraz innego rodzaju materiałów, co do których Użytkownik nie posiada praw autorskich,
 • przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
 • nie zamieszczania reklamy o charakterze negatywnym itp.,
 • nie zamieszczania elementów, które służyłyby promocji innych stron, witryn lub portali internetowych (dotyczy to np. banerów i odnośników- linków).

2. Użytkownik ma obowiązek wprowadzania rzetelnych i wiarygodnych danych na Portalu.

3. Zabrania się Użytkownikowi umieszczania na Portalu i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

 • oprogramowania objętego prawami innych osób,
 • oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
 • haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej,
 • wiadomości prywatnych (w formie reklamy) w celu rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych Treści uznawanych jako spam.

Wysyłanie spamu w sposób szczególnie uciążliwy dla innych Użytkowników skutkować będzie usunięciem Konta.

4. Użytkownik ma obowiązek stosowania się do zasad NETYKIETY, etykiety i dobrych obyczajów. W szczególności Użytkownik nie powinien:

 • umieszczać materiałów o charakterze pornograficznym i wulgarnym, a także materiałów i treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp. oraz propagujących przemoc,
 • zamieszczać treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje.

5. Portal zastrzega sobie prawo usunięcia Treści niezgodnych z postanowieniami §5 pkt 4.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Śnieżka Trade of Colours nie ponosi odpowiedzialności za:

 • formę i Treść informacji nie pochodzących od Redakcji Portalu a zamieszczanych przez Użytkowników w komentarzach,
 • formę i Treść informacji oraz materiałów mających charakter komercyjny, zamieszczanych na Portalu a pochodzących ze źródeł zewnętrznych,
 • jakość usług oferowanych przez firmę internetową, obsługującą Użytkownika oraz jakość sprzętu komputerowego posiadanego przez Użytkownika (np. łatwość połączenia z Internetem, związaną z przepustowością łącza, ale także sprzętem posiadanym przez Użytkownika, niewłaściwą konfiguracją sprzętu komputerowego przez Użytkownika, utratę danych związaną z awarią sprzętu komputerowego Użytkownika itp.),
 • konsekwencje i szkody związane z jakością i awariami połączeń telefonicznych, sieci energetycznych oraz działalnością innych Użytkowników itp.,
 • brak funkcjonowania lub niepełne funkcjonowanie Portalu związane z awariami oraz technicznymi czynnościami pielęgnacyjnymi (np. konserwacją sprzętu, aktualizacją używanego oprogramowania, itp.). W szczególności Śnieżka Trade of Colours nie ponosi odpowiedzialności za działania firm trzecich, które zapewniają obsługę techniczną Portalu (np. odpowiadają za zasilanie serwera, dostęp do sieci Internet, itp.).

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami na Portalu, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

3. Portal wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Redakcji Portalu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego funkcjonowania sieci, w szczególności szkody powstałe w efekcie przerw w dostępie do sieci, błędów systemu komputerowego, uszkodzenia lub wprowadzenia wirusa do sprzętu komputerowego lub innego urządzenia w związku z dostępem do Portalu.

§7 PRAWA WŁAŚCICIELA PORTALU

1. Administrator Portalu może usunąć:

 • wpisy zawierające Treści niewłaściwe lub niezgodne z tematyką Portalu,
 • wpisy zawierające Treści obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami,
 • wpisy zawierające Treści, co do których uzyskał wiarygodną informację o ich bezprawnym charakterze.

2. Portal ma prawo dystrybuować i wykorzystywać Treści umieszczone przez Użytkownika na Portalu w dowolny sposób przez okres 10 lat.

3. Portalu zastrzega sobie prawo do:

 • odmówienia zamieszczenia informacji komercyjnej bez podania przyczyny,
 • edycji, usunięcia, zmiany, wyglądu i Treści lub zmiany sposobu działania Portalu oraz udostępnianych funkcjonalności bez podania przyczyny, ale ( jeśli jest to możliwe ) po uprzednim ogłoszeniu tego faktu na stronie Portalu,
 • jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu bez konieczności uzasadnienia przyczyny takiej zmiany.

§8 PRAWA AUTORSKIE

1. Dekoratorium jest nazwą chronioną prawem będącym własnością Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o.

2. Zabronione jest:

 • kopiowanie oraz przesyłanie zasobów Portalu,
 • udostępnianie w innych miejscach sieci Internet oraz rozpowszechniania za pomocą innych nośników informacji (papierowych, elektronicznych, audiowizualnych itp.) materiałów publikowanych na łamach Portalu dekoratorium.com.

3. Użytkownik, który nadesłał do Redakcji Treści, oświadcza, że nie naruszają one praw osób trzecich.

4. Użytkownik, który nadesłał do Redakcji Treści z własnej inicjatywy celem publikacji lub opublikował je, udziela Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. o. na czas nieokreślony, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich Treści na następujących polach eksploatacji:

 • wprowadzanie Treści do pamięci komputera/serwera sieciowego w celu umożliwienia zwielokrotniania i rozpowszechniania Treści poprzez ich publiczne udostępnianie,
 • publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • trwałe lub czasowe zwielokrotnienie Treści w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych.

5. Użytkownik publikujący na Portalu zezwala na wykonywanie przez Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. zależnego prawa autorskiego do Treści (w szczególności prawo do dokonywania zmian, wprowadzania skrótów).

6. Użytkownik publikujący na Portalu Treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem Portalu z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z Portalu) tych Treści.

§9 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jest Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o.; siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod nr KRS 0000060537 o kapitale zakładowym: 13.550.676 złotych NIP: 818-14-33-438.

Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania polskiego prawa.

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów związanych z funkcjonowaniem Portalu dekoratorium.com strony sporu dołożą wszelkich starań, by rozstrzygnąć go na drodze polubownej. W przypadku braku polubownego rozwiązania wszelkie spory rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

2. Portal zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Portalu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Portalu.

3. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony, na której Regulamin został udostępniony.

4. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.12.2012 r.

6. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z funkcjonowaniem Portalu prosimy kierować na adres: biuro@skivak.pl.

§11 OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI KOLORÓW

1. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory przedstawiane na ekranie jak najdokładniej odzwierciedlały kolory naszych farb. Nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować ich idealnego odwzorowania. Zarówno kolory poszczególnych farb jak i kolory na zdjęciach pomieszczeń mogą się znacznie różnić od rzeczywistych – wynika to z różnorodności dostępnego sprzętu komputerowego oraz jego indywidualnych ustawień a w szczególności ustawień monitora i karty graficznej. W jeszcze większym stopniu dotyczy to także wydruków dostępnych na tej stronie internetowej.

Strona ta ma zainspirować i pomagać użytkownikom w tworzeniu własnych aranżacji i dobieraniu kolorów farb do malowania różnych elementów wnętrz i wyposażenia pomieszczeń. Zawsze przed zakupieniem danego produktu należy sprawdzić kolor na oryginalnej karcie kolorów, które są w posiadaniu lokalnego sprzedawcy wyrobów marki Śnieżka SA.

Bądź na bieżąco...

Zapisz się do naszego newslettera już teraz