Regulamin Newslettera


Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o., siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44, dalej jako FFiL Śnieżka SA.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z zapisaniem się przez Ciebie do newslettera Dekoratorium oraz realizacją jego wysyłki. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: „RODO”, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest przekazywania subskrybowanego newslettera. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do tego, abyś mógł/mogła otrzymywać od nas newsletter.

FFiL Śnieżka SA będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz FFiL Śnieżka SA. Ponadto FFiL Śnieżka SA będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Odbiorcami, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, z którymi FFiL Śnieżka SA zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w FFiL Śnieżka SA systemów informatycznych. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera Dekoratorium, bądź też do zakończenia wydawania Newslettera.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych:

Tel: +48 14 699 72 60, E-mail: ochrona.danych@sniezka.com
Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44.

 

Zasady korzystania z usługi newsletter Dekoratorium

1) Korzystanie z usługi newsletter Dekoratorium jest dobrowolne.

2) Rejestracja do korzystania z usługi newsletter Dekoratorium następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://dekoratorium.com/.

3) Na podany w procesie rejestracji adres e-mail wysłana zostanie informacja z linkiem aktywacyjnym subskrypcji newslettera.

4) Użytkownik usługi Newsletter Dekoratorium może w każdej chwili usunąć swoje dane poprzez rezygnację z subskrypcji, klikając w link dezaktywacyjny przesłany w treści wiadomości e-mail.

5) Reklamacje dotyczące kwestii technicznych związanych z funkcjonowaniem newslettera Dekoratorium można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@dekoratorium.pl.

 

Bądź na bieżąco...

Zapisz się do naszego newslettera już teraz