Regulamin Newslettera


Administratorem Twoich danych osobowych jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA. Siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA).

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z wysłaniem do Ciebie Newslettera drogą elektroniczną – „Dekoratorium”. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, w celu otrzymywania Newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wysyłania do Ciebie Newslettera drogą elektroniczną – „Dekoratorium”.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA. Ponadto Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą wysyłki Newslettera. Umowa łączy Ciebie oraz Fabrykę Farb i Lakierów Śnieżka SA do czasu aż wypiszesz się z listy mailingowej dot. otrzymywania Newslettera.

JAKIE MASZ PRAWA?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

KONTAKT

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych:
tel: +48 14 699 72 60; email: dane.osobowe@sniezka.com
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA; siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44

Mam świadomość, że zgoda może być w każdej chwili przeze mnie cofnięta.

Bądź na bieżąco...

Zapisz się do naszego newslettera już teraz