Prywatność


I. INFORMACJE WSTĘPNE

1. Właścicielem Serwisu Dekoratorium www.dekoratorium.com jest Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537, posiadającą NIP: 818-14-33-438, REGON: 690527477, zwana dalej „Administratorem”.

2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu Dekoratorium dekoratorium.com zawarte w formularzach zapisu do newslettera i prenumeraty oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. DEFINICJE

1. Administrator – oznacza Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537, posiadającą NIP: 818-14-33-438, REGON: 690527477;

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Serwisu; wyróżnia się:

a) Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;

b) Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów zewnętrznych;

c) Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika;

d) Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

3. Serwis – oznacza wszelkie utwory i treści znajdujące się na stronie internetowej Serwisu Dekoratorium dekoratorium.com,

4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;

5. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

III. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie treści oraz informacje zawarte w Serwisie są własnością Administratora i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) w zakresie wykorzystania, wyświetlania, kopiowania, przekazywania, rozpowszechniania, zmiany lub usuwania. Wszelkie działania we wskazanym zakresie, wymagają pisemnej zgody Administratora, w przeciwnym przypadku będą uznane za bezprawne i będą stanowiły naruszenie własności intelektualnej Administratora.

IV. PLIKI COOKIES

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się tą drogą do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie:

a) Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu;

b) Marketing i reklama – Administrator oraz serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników;

c) Dane statystyczne – Administrator oraz serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu;

3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a) Cookies wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników;

b) Cookies zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w pkt IV.5. Polityki Prywatności.

4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:

a) niezbędne – czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu Użytkownika;

b) funkcjonalne – pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu;

c) zabezpieczające – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa;

d) wydajnościowe – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;

5. Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:

a) Google Analytics;

b) Pinterest;

6. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.

7. Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeniach mobilnych dostępne są na stronie jakwylaczyccookie.pl.

8. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

V. POZOSTAŁE DANE

1. Obok plików Cookies i ruchu na stronie poprzez pliki Cookies, Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez Administratora w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi danymi osobowymi.

2. W ramach Serwisu mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych lub środków przekazu (radio, telewizja, reklama przestrzenna itp.). Takie źródła działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi należy się zapoznać. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z wysłaniem do Ciebie Newslettera drogą elektroniczną – „Dekoratorium”. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, w celu otrzymywania Newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wysyłania do Ciebie Newslettera drogą elektroniczną – „Dekoratorium”.
Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o.będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. Ponadto FabŚnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą wysyłki Newslettera. Umowa łączy Ciebie oraz Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. do czasu aż wypiszesz się z listy mailingowej dot. otrzymywania Newslettera.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:
Inspektor Ochrony Danych:
Tel: +48 14 699 72 60, E-mail: ochrona.danych@sniezka.com
Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44.”

VII. ŚRODKI TECHNICZNE I ZALECENIA DOT. BEZPIECZEŃSTWA

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika w Serwisu należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej telekomunikacyjnego urządzenia Użytkownika. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera www.

VIII. KONTAKT

1. Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz zmiany w prawie mogą powodować, że Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy z wyprzedzeniem informować.

2. Wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności mogą być przez kierowane do Administratora pod adresem: kontakt@dekoratorium.com.

Bądź na bieżąco...

Zapisz się do naszego newslettera już teraz