Kontakt


ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SP. Z O.O.

Siedziba spółki:
Al. Jana Pawła II 23
00-854 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Dębicka 44
39-207 Brzeźnica

E: kontakt@dekoratorium.pl
T: +48 14 630 66 22

JESTEŚMY TU
DLA CIEBIE


Skontaktuj się z nami
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych oraz marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. z prośbą o udzielenie informacji oraz promocja produktów własnych Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o.

Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. Ponadto Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Tobą a Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o., nie dłużej niż przez 1 rok od Twojego ostatniego kontaktu z Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o.. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie i w momencie wniesionego przez Ciebie sprzeciwu.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Robert Bąk

Tel: +48 14 699 72 60, E-mail: ochrona.danych@sniezka.com

Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o.

siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23;

adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44.

Bądź na bieżąco...

Zapisz się do naszego newslettera już teraz