Zapraszamy do wzięcia udziału w nowym konkursie magazynu „Dekoratorium”, który polega na własnoręcznym wykonaniu świątecznej kartki z życzeniami. Praca może zostać wykonana w dowolnej technice: ręcznie lub przy pomocy programów graficznych.

Prace prosimy przesyłać na adres meilowy: kontakt@dekoratorium.com. Zdjęcie wykonanej ręcznie kartki powinno być dobrej jakości i wyraźnie prezentować przedmiot konkursu, natomiast kartka wykonana w programie graficznym powinna być zapisana w formacie jpg lub png.

Na wasze zgłoszenia czekamy do 18 grudnia 2016. W Konkursie nagrodzimy aż 10 autorów najpiękniejszych projektów. Do wygrania zestawy kosmetyków marki Ziaja oraz ekskluzywne świeczki marki Kringle ufundowane przez firmę Lasecki sp. z o.o.

Do dzieła!

A oto laureaci konkursu:

Marta Piekarczyk
Joanna Swierczek
Joanna Grabowska-Hryniewicz
Ewa Majerczak
Edyta Martyniuk
Agata Szulc

Regulamin ”Świątecznego Konkursu DIY”

§ 1. Nazwa Konkursu
Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą „Świąteczny Konkurs DIY” (dalej „Konkurs”).

§ 2. Organizator
Organizatorem Konkursu jest SKIVAK Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań, REGON 361917397, NIP 783-17-28-297 (dalej „Organizator”) działający na zlecenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie (adres: 39-102 Lubzina 34a) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000060537, NIP: 818-14-33-438 (dalej „Zleceniodawca”).

§ 3. Czas trwania Konkursu
1. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs trwa w dniach od 6 grudnia 2016 roku od godziny 11.00 do 18 grudnia 2016 roku do godziny 23.59.

§ 4. Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie (osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz współpracownicy Organizatora i Zleceniodawcy, bez względu na łączący ich stosunek prawny, pracownicy oraz współpracownicy podmiotów będących stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem i Zleceniodawcą, pracownicy oraz współpracownicy spółek zależnych od Organizatora i Zleceniodawcy, osoby wchodzące w skład organów Organizatora i Zleceniodawcy, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem oraz ze Zleceniodawcą przy organizacji Konkursu, a także osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków.
3. Przystąpienie do Konkursu Uczestnika oznacza, że Uczestnicy:
1) zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowali w całości jego postanowienia;
2) zobowiązują się do przestrzegania określonych w niniejszym Regulaminem zasad i warunków;
3) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestników w zakresie o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszego Regulaminu;
4. Podanie nieprawdziwych danych, nieprzestrzeganie Regulaminu, brak akceptacji oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika oraz zachowanie, które w ocenie Organizatora uniemożliwia dalsze uczestniczenie w Konkursie, uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

§ 5. Przebieg Konkursu
1. Udział w Konkursie polega na własnoręcznym wykonaniu świątecznej kartki z życzeniami i przesłaniu na adres mailowy: kontakt@dekoratorium.com pojedynczego zdjęcia lub serii zdjęć przedstawiających pracę .
a) Kartka świąteczna może zostać wykonana w dowolnej technice (ręcznie lub przy pomocy programów graficznych).
b) Zdjęcie wykonanej ręcznie kartki powinno być dobrej jakości i wyraźnie przestawiające przedmiot Konkursu.
c) Kartka wykonana w programie graficznym powinna być zapisana w formacie jpg lub png.
d) Każdy uczestnik Konkursu może złożyć maksymalnie jedną pracę konkursową.
e) Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu.
f) W Konkursie zostaną nagrodzone prace, które w najbardziej oryginalny i ciekawy sposób będą odpowiadały tematowi Konkursu. Dziesięciu autorów zdjęć, którzy zdobędą największe uznanie Komisji Konkursowej, zostanie zwycięzcami Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie zgłoszeń podczas przesyłania, a w szczególności wobec wadliwie działających systemów internetowych i informatycznych.

§ 6. Prawa autorskie
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanego zdjęcia, przedstawionej na nim aranżacji oraz krótkiego opisu.
2. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego zastrzega, że z chwilą wydania nagrody, całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac (utworów), stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.) zostanie nabyta przez Zleceniodawcę, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania prac oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałami prac oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na których je utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania prac oraz ich opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 1) lub 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy.
d) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji lub oznaczenia towarów, dokonywane przez Organizatora, oraz Zleceniodawcę;
3. Uczestnik udziela Organizatorowi i Zleceniodawcy zgody w szczególności na:
a) anonimowe rozpowszechnianie nagrodzonych prac,
b) modyfikowanie w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów utworów lub całości
c) wykonywanie zależnych praw autorskich,
d) decydowanie o pierwszym publicznym udostępnieniu nagrodzonych prac
e) sprawowanie nadzoru nad sposobem korzystania z prac.
4. Uczestnik zobowiązuje się w ww. zakresie do niewykonywania w stosunku do Organizatora lub jego następców prawnych, oraz w stosunku do Zleceniodawcy przysługujących mu do utworu autorskich praw osobistych w rozumieniu art. 16 z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
5. Uczestnik, który nie otrzymał nagrody w Konkursie zobowiązuje się zawrzeć ze Zleceniodawcą umowę o przeniesienie praw autorskich do pracy (podpisu), uwzględniającą założenia wskazane w ust. 2 i ust. 3, na każde żądanie Organizatora.

§ 7. Nagrody w Konkursie
1. Nagrody w Konkursie:
Zwycięzcy Konkursu otrzymują zestaw kosmetyków ufundowanych przez firmę Ziaja, a także świecę marki Kringle.
2. Zwycięzcom Konkursu nie przysługują od Organizatora jakiekolwiek inne świadczenia czy wynagrodzenie, prócz nagrody, o której mowa w ustępie 1 powyżej niniejszego Regulaminu. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na inną.
3. Zwycięzca Konkursu nie może zamienić nagrody na jej równowartość w gotówce ani na żadne inne świadczenie.
4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 20 grudnia 2016 r., a wyniki zostaną opublikowane na vortalu www.dekoratorium.com. Zwycięzcy o nagrodzie zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Wiadomości zostaną wysłane do laureatów po opublikowaniu wyników Konkursu na stronie ww.dekoratorium.com. W ciągu 7 dni od otrzymania informacji o nagrodzie zwycięzcy są zobowiązani przesłać na adres m.nowicka@skivak.pl następujące dane:
1) Imię i nazwisko,
2) Adres korespondencyjny,
3) Numer telefonu.
5. W przypadku nie podania powyższych danych przez osoby nagrodzone w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, osoba taka traci prawo do nagrody.
6. Organizator odprowadzi podatek od wygranej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 8. Rozstrzygnięcie Konkursu.
1. Organizator powołał Komisję Konkursową, której zadaniem jest wyłonienie zwycięzców Konkursu, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, weryfikacja podpisów zgłoszonych do Konkursu pod kątem opisanych Regulaminem kryteriów uczestnictwa w Konkursie oraz kontrola przebiegu głosowania.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora, redakcji „Magazynu Dekoratorium” oraz Zleceniodawcy.
3. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie rozstrzygnięcia Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej żadne odwołanie. Z obrad i decyzji Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.

§ 9. Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Uczestnicy, poprzez wzięcie udziału w Konkursie, przyjmują do wiadomości, że:
1) podając adres e-mail, wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, złożyli oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu;
2) administratorem danych osobowych jest Zleceniodawca;
3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4. Wniosek Uczestnika o usunięcie jego danych osobowych oznacza wycofanie się Uczestnika z Konkursu.
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez opiekunów prawnych Uczestników w powyżej przedstawionym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Wycofać zgodę na użytkowanie i przetwarzanie danych osobowych można dokonać wysyłając wiadomość e-mail pod adres: m.nowicka@skivak.pl lub pisząc na adres siedziby Organizatora tj. SKIVAK Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań, przekazując pełne imię i nazwisko Uczestnika oraz adres zamieszkania.

§ 10. Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać w formie pisemnej do siedziby Organizatora. Organizator pozostawi bez rozpoznania reklamacje doręczone po upływie 14 (czternastu) dni od zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacja winna być zgłoszona na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w
terminie 7 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§ 11. Ograniczenie roszczeń
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez Uczestników Konkursu.

§ 12. Postanowienia końcowe
1. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika.
2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżących po stronie Uczestników.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdej chwili bez podania przyczyny. Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.